___________________________________________________

Skymark VvE
Slider

Werkzaamheden t.b.v. vergaderingen

Het is voor ons en de eigenaren/ leden van de VvE erg van belang dat de communicatie goed verloopt. Minimaal één keer per jaar willen wij dan ook graag om tafel om bepaalde zaken te bespreken en te reflecteren op de gedane werkzaamheden. Hiervoor moet nogal wat geregeld worden, neem onder andere het organiseren van de vergadering en het notuleren. Dit draagt bij aan een transparante en goede samenwerking. Deze taak nemen wij graag op ons, zodat u zich verder niet bezig hoeft te houden met de organisatie etc.​ hiervan. 

De werkzaamheden t.b.v. vergaderingen bestaan onder meer uit de volgende taken:

  • Het organiseren (hieronder valt tevens: de oproep, de volmacht, de presentielijst, de agenda met de bijlagen) en bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering (ALV);
  • Het verzenden en verzamelen van Volmachtformulieren;
  • Het bijwonen van één vergadering (ALV) als (mede) bestuurder (meerdere vergaderingen kunnen op verzoek bijgewoond worden);
  • Het bijwonen van één bestuursvergadering (meerdere vergaderingen kunnen op verzoek bijgewoond worden);
  • Het verstrekken van de benodigde financiële stukken (balans, exploitatierekening afgelopen jaar) en een begroting voor het komende jaar met daarbij horend een voorstel voor de nieuwe servicebijdrage;
  • Het notuleren van de ALV en het verzenden van deze notulen binnen vier weken na de vergadering (incl. besluiten- en actiepuntenlijst);
  • Het (doen) uitvoeren van besluiten die in de ALV zijn genomen;
Vraag gratis offerte aan

* Duidelijke afspraken
* Adequaat beheer
* Persoonlijk contact

Slider